Voorwaarden Sodexo Card

Terug

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN KAARTHOUDERS SODEXO CARD

Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen SODEXO en de KAARTHOUDER bij elke TRANSACTIE waarbij de KAARTHOUDER de SODEXO CARD gebruikt. Onderhavige voorwaarden moeten worden gelezen vooraleer men een TRANSACTIE met de SODEXO CARD uitvoert. Elk gebruik van de SODEXO CARD impliceert de aanvaarding van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

SODEXO-REKENING
De persoonlijke databank waarop het saldo van de elektronische cheques voor de betrokken KAARTHOUDER wordt gestort, opgeslagen en beheerd door SODEXO Pass Belgium. De KAARTHOUDER kan de elektronische cheques slechts gebruiken voor de betaling van een dienst of een goed overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

SODEXO CARD
De individuele en persoonlijke drager van elektronische cheques, zij het maaltijdcheques, ecocheques of geschenkcheques.

PIN-CODE
Persoonlijke code, die gelinkt is aan de SODEXO CARD, die de KAARTHOUDER op het beveiligde toetsenbord van de terminal moet ingeven om de TRANSACTIE te valideren, wanneer de terminal het vraagt.

PUK-CODE
Persoonlijke unlock code, die gelinkt is aan de Sodexo Card, die de KAARTHOUDER moet gebruiken om zijn/haar PIN-code te kunnen beheren (wijzigen, desactiveren/activeren)

KAARTHOUDER
De persoon van wie de naam en het kaartnummer op de SODEXO CARD zijn gedrukt.

TERMINAL
De kaartlezer en de bijhorende accessoires die de TRANSACTIES met de SODEXO CARD in de handelszaak van de aangesloten handelaars mogelijk maken. Deze terminal moet gecertificeerd zijn door een bevoegd controleorganisme.

TRANSACTIE
De totstandkoming van een verbinding met de centrale computer van de transactieverwerker, met het oog op de uitvoering van een betaling van een aankoop met de SODEXO CARD via een TERMINAL of online betaalsysteem.

AUTORISATIECODE
Deze code geeft op de terminal aan dat de SODEXO CARD aanvaard mag worden, op voorwaarde dat de betrokken aangesloten handelaar tegelijk alle controleverplichtingen ter aanvaarding van de SODEXO CARD nakomt. De AUTORISATIECODE betekent enkel dat er op dat ogenblik geen verzet is op de SODEXO CARD, het saldo aan elektronische cheques niet bereikt is en de geldigheidsperiode van de SODEXO CARD niet overschreden is. Het verkrijgen van een AUTORISATIECODE impliceert niet noodzakelijk dat de TRANSACTIE met de SODEXO CARD geldig is of dat de persoon die de SODEXO CARD aanbiedt, ook de rechtmatige KAARTHOUDER is.

BESCHIKBAAR SALDO VAN DE SODEXO-REKENING
Het resterende aantal elektronische cheques dat zich op het ogenblik van de consultatie door de KAARTHOUDER op de SODEXO-REKENING bevindt.

CARD STOP
De telefooncentrale die ter beschikking wordt gesteld van de houders van een SODEXO CARD. Door dit systeem kunnen de houders het verlies of de diefstal van een kaart melden. CARD STOP zorgt ervoor dat het gebruik van de kaart, waarvan het verlies of diefstal werd gemeld, geblokkeerd wordt.

 

ARTIKEL 2: TOEKENNING EN ONTVANGST VAN DE SODEXO CARD EN PIN/PUK-CODES

2.1 SODEXO beslist vrij om al dan niet een SODEXO CARD op vraag van de werkgever toe te kennen. De SODEXO CARD en de PIN/PUK-CODES worden afzonderlijk geleverd teneinde alle veiligheidsmaatregelen te respecteren.

2.2 De SODEXO CARD blijft 5 jaar geldig.

2.3 De elektronische cheques worden door SODEXO op de SODEXO-REKENING van de KAARTHOUDER ter beschikking gesteld overeenkomstig de bestelling door de werkgever van de KAARTHOUDER en dit ten laatste op de begindatum van de geldigheid van de elektronische cheques zoals aangegeven door de werkgever van de KAARTHOUDER en op voorwaarde dat SODEXO de betaling van de bestelde zichtwaardes evenals de diensten die erop betrekking hebben heeft ontvangen.

2.4 Indien de KAARTHOUDER vragen heeft met het gebruik van de SODEXO CARD, mag hij contact nemen met de Consumentendienst van SODEXO via e-mail op info-sodexocard.be@sodexo.com of per telefoon op het nummer 02/547.55.02 (van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 18.00).

 

ARTIKEL 3: TRANSACTIES MET DE SODEXO CARD

3.1 De elektronische cheques kunnen door de KAARTHOUDER enkel gebruikt worden ter betaling een dienst of een goed overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. De door de KAARTHOUDER uitgevoerde TRANSACTIES zijn onherroepelijk.

3.2 SODEXO zal enkel TRANSACTIES verwerken indien ze uitgevoerd zijn bij de handelaars die aangesloten zijn op het aanvaardingsnetwerk van de SODEXO CARD. Elke TRANSACTIE wordt online verwerkt. Bij voorrang worden altijd de elektronische cheques met de kortste geldigheidsduur gebruikt.

3.3 Met de SODEXO CARD kan de KAARTHOUDER online betalingen verrichten op de websites van de bij het SODEXO-netwerk aangesloten handelaars die deze mogelijkheid, in overeenstemming met SODEXO, aanbieden. Bij elke online betaling met de SODEXO CARD moet de KAARTHOUDER zich authentificeren door het invoeren van zijn kaartnummer, de vervaldatum van zijn SODEXO CARD en een geheime code die naar zijn telefoonnummer per SMS wordt verstuurd. Indien (1) de geheime code driemaal opeenvolgend foutief werd ingevoerd op het online betaalplatform of (2) de KAARTHOUDER na het ontvangen van drie opeenvolgende SMS’en de geheime code niet correct heeft ingevoerd binnen het uur na het ontvangen van de laatste SMS, dan wordt voor deze KAARTHOUDER de online betaalfunctie tijdelijk onbruikbaar. Deze functie wordt na 24 uur automatisch weer geactiveerd.

3.4 Met uitzondering van de "contactloze" betalingen als uiteengezet in artikel 3.5 of indien de KAARTHOUDER de PIN-code uitschakelt, wordt het gebruik van de PIN-CODE door SODEXO beschouwd als het akkoord van de KAARTHOUDER met de betrokken TRANSACTIE. De elektronische journaals of gelijkwaardige terminalregisters die het gebruik van de SODEXO CARD in combinatie met de PIN-CODE registreren, gelden als bewijs van de TRANSACTIE en het akkoord van de KAARTHOUDER, voor zover SODEXO aantoont dat er geen technische storingen plaats hebben gevonden in het kader van de verwerking van de TRANSACTIE. Indien de KAARTHOUDER beslist de PIN-CODE op zijn SODEXO CARD te desactiveren, aanvaardt de KAARTHOUDER dat er geen voorafgaandelijke validatie van de TRANSACTIE meer plaatsvindt. Bij gevolg zal elke TRANSACTIE zonder gebruik van de PIN-code worden beschouwd als uitdrukkelijk aanvaard door de KAARTHOUDER.

3.5 Indien de SODEXO CARD van de KAARTHOUDER over deze functionaliteit beschikt, kunnen op de hiervoor compatibele TERMINALS "contactloze" betalingen worden verricht. Voor betalingen onder de 25 EUR (vijfentwintig euro) kan de TRANSACTIE zonder PIN-code worden uitgevoerd op voorwaarde dat de opeenvolgende TRANSACTIES zonder PIN-CODE niet een (cumulatief) maximumbedrag van 50 EUR (vijftig euro) bereikt. Indien dit het geval is (overschrijding van de drempel van 50 EUR), dan moet de SODEXO CARD in de TERMINAL worden gevoegd en, in het geval dat de KAARTHOUDER de PIN-CODE niet heeft uitgeschakeld, moet de PIN-CODE worden ingevoerd om opnieuw gebruik te kunnen maken van de “contactloze” betaalfunctie. Elke door deze functie uitgevoerde TRANSACTIE zal bijgevolg als expliciet aanvaard door de KAARTHOUDER worden beschouwd. De KAARTHOUDER heeft echter de mogelijkheid om deze functie uit te schakelen via zijn "sodexo4you"-rekening.

3.6 Ingeval van een TRANSACTIE waarbij drie opeenvolgende keren een foutieve PIN-CODE wordt ingetoetst, wordt de SODEXO CARD onbruikbaar. De KAARTHOUDER moet dan contact nemen met de Consumentendienst van SODEXO via e-mail op info-sodexocard.be@sodexo.com of per telefoon op het nummer 02/547.55.02 (van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 18.00) om zijn PIN-CODE te herinitialiseren.

3.7 Het gebruik van de SODEXO CARD is gratis voor de KAARTHOUDER. Bij verlies of diefstal van de SODEXO CARD wordt de kostprijs van de nieuwe SODEXO CARD aan de werkgever van de KAARTHOUDER aangerekend. Indien de werkgever het in zijn arbeidsovereenkomst heeft bepaald kan hij deze kostprijs verder aan de KAARTHOUDER aanrekenen voor een maximum bedrag dat niet hoger zal zijn dan de zichtwaarde van de elektronische maaltijdcheques die zich nog op het ogenblik van het verlies of de diefstal op de SODEXO CARD bevonden of die niet hoger zal zijn dan vijf (5) euro indien er zich enkel ecocheques bevonden op de SODEXO CARD of het ogenblik van het verlies of de diefstal.

3.8 De elektronische maaltijdcheques zijn fractioneerbaar en hebben een geldigheidsduur van 12 maanden overeenkomstig met de termijnen bepaald in het Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 en de Wet van 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De elektronische ecocheques hebben een geldigheidsduur van 24 maanden overeenkomstig de termijnen bepaald in het Koninklijk besluit van 16 december 2015 tot wijziging van het artikel 19quater in het Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De geschenkcheques hebben een geldigheidsduur van 12 maanden overeenkomstig met de termijnen bepaald in het Koninklijk Besluit van 13 juli 2007 tot wijziging van het artikel 19 §2, 14° van het Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders alsook de circulaire N°CI.R.H.242/562.868 van 15 september 2004.

De begindatum van voornoemde geldigheidsduur is deze zoals vermeld door de werkgever van de KAARTHOUDER bij de bestelling en op voorwaarde dat SODEXO de betaling van de bestelde zichtwaardes van de elektronische cheques evenals het bedrag van de diensten die erop betrekking hebben heeft ontvangen.

3.9 De KAARTHOUDER kan het saldo van de resterende elektronische cheques als volgt consulteren: via het transactieticket na een aankoop, via telefoon op 02/547.55.02, online via zijn persoonlijke SODEXO-REKENING op www.sodexo4you.be of via de mobiele applicatie Sodexo4You. De raadpleging van het saldo en van de geldigheidsduur van de elektronische cheques is kosteloos voor de KAARTHOUDER, met uitzondering van de communicatiekosten. Daarenboven brengt SODEXO de KAARTHOUDER ten laatste één week voor de vervaldatum van de elektronische cheques op de hoogte van de vervaldatum via e-mail op het adres die door de KAARTHOUDER aan SODEXO werd gecommuniceerd via zijn persoonlijke SODEXO-REKENING op www.sodexo4you.be.

3.10 Bij defect van de SODEXO CARD of van PIN/PUK-CODES (PIN/PUK-CODES zoals vermeld op de brief zijn onleesbaar) of voor elke vraag of ondervonden probleem tijdens een online betaling zal de KAARTHOUDER de Consumentendienst van SODEXO hiervan onmiddellijk op te hoogte brengen per mail via info-sodexocard.be@sodexo.com of per telefoon via 02/547 55 02 (van maandag tot vrijdag, van 8u00 tot 18u).

3.11 Indien de enveloppe die de SODEXO CARD of de PIN/PUK-CODES bevat niet langer is gesloten op het ogenblik van de levering, of indien de PIN/PUK-CODES niet langer geheim blijken te zijn, dan zal de KAARTHOUDER de Consumentendienst van SODEXO hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen per mail via info-sodexocard.be@sodexo.com of per telefoon via 02/ 547 55 02 (van maandag tot vrijdag, van 8u00 tot 18u).

 

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KAARTHOUDER

4.1 Zowel bij de aanmaak ervan als bij elk gebruik van de SODEXO CARD blijft het geheime karakter van de PIN/PUK-CODES verzekerd, voor zover de KAARTHOUDER zijn geheimhoudingsplicht nakomt.

4.2 De KAARTHOUDER dient redelijke maatregelen te treffen om de veiligheid van zijn SODEXO CARD evenals zijn PIN/PUK-CODES te verzekeren. De KAARTHOUDER verbindt er zich eveneens toe om zijn SODEXO CARD en PIN/PUK-CODES niet binnen het bereik te laten of ter beschikking te houden van een derde. Hij dient er tevens voor te zorgen dat elke diefstal, elk verlies of elk misbruik van de SODEXO CARD zo vlug mogelijk kan vastgesteld worden.

4.3 Zodra hij het verlies, de diefstal of misbruik van de SODEXO CARD vaststelt, heeft de KAARTHOUDER de keuze om 1. CARD STOP (via het betalende telefoonnummer: 070/ 344 344, 24u/24u 7d/7d) daarvan op de hoogte brengen, of 2. De Consumentendienst van SODEXO (via het telefoonnummer aan standaardtarief 02/547.55.02 van maandag tot vrijdag, van 8u00 tot 18u00) daarvan op de hoogte te brengen. De KAARTHOUDER ontvangt een referentienummer dat geldt als bewijs van aangifte en dat hij dient aan te wenden bij volgende contacten m.b.t. de betrokken klacht of melding. CARD STOP zal meteen contact opnemen met SODEXO om de kaart te laten blokkeren. Eenmaal geblokkeerd zullen geen enkele elektronische TRANSACTIES meer mogelijk zijn. Zodra SODEXO verwittigd wordt zullen een nieuwe kaart en een nieuwe geheime code ter beschikking van de KAARTHOUDER gesteld worden overeenkomstig de termijnen bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010, binnen de tien (10) werkdagen na melding van diefstal of verlies van de SODEXO CARD.

4.4 De KAARTHOUDER is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van (1) de diefstal of het verlies van de SODEXO CARD tot het moment van de melding aan CARD STOP en (2) het verwerven door een derde, via de KAARTHOUDER of een andere partij, van alle informatie die nodig is om online betalingen met de SODEXO CARD van de KAARTHOUDER te verrichten.

4.5 Iedere oorspronkelijke SODEXO CARD, die hernieuwd of heruitgegeven werd, moet door de KAARTHOUDER vernietigd worden bij ontvangst van de nieuwe SODEXO CARD na aflevering door de werkgever aan de KAARTHOUDER. Indien een SODEXO CARD teruggevonden wordt, na verlies of diefstal, moet deze voor annulering naar SODEXO teruggestuurd worden. SODEXO zal deze bewaren tot (1) de overhandiging/aflevering van de SODEXO CARD aan de KAARTHOUDER (i.e. SODEXO zal de KAARTHOUDER hierover contacteren) of (2) de blokkering van de SODEXO CARD door de KAARTHOUDER.

4.6 Het aantal elektronische cheques dat beschikbaar is op de SODEXO-REKENING van de KAARTHOUDER blijft ongewijzigd, maar de vervaldatum van de elektronische cheques op de SODEXO-REKENING op het ogenblik van de kennisgeving van het verlies of van de diefstal zal op het moment van melding van diefstal of verlies van de SODEXO CARD worden verlengd met tien (10) werkdagen, overeenkomstig de termijnen bepaald in het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 en zoals bepaald in de Wet van 14 april 2013.

4.7 De KAARTHOUDER erkent dat SODEXO het recht heeft zijn telefoongesprekken, gevoerd in het kader van het gebruik van de SODEXO CARD, te registreren of op te nemen en hij erkent dat deze opnames bij de bewijsvoering gebruikt mogen worden.

 

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN SODEXO

5.1 SODEXO is aansprakelijk voor:

-de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van de TRANSACTIES verricht met behulp van een SODEXO CARD indien die werden ingeleid op terminals of een online betaalsysteem die door SODEXO werden aanvaard en waarop zij toezicht heeft;

-de TRANSACTIES uitgevoerd zonder toestemming van de KAARTHOUDER indien de KAARTHOUDER CARDSTOP op de hoogte heeft gebracht van het verlies of de diefstal van de SODEXO CARD;

-elke fout inzake het bijhouden van het saldo op de SODEXO-REKENING van de KAARTHOUDER;

SODEXO kan in geen van bovenstaande situaties verantwoordelijk gesteld worden voor de schade indien de niet-uitvoering, de gebrekkige uitvoering, de onregelmatigheid of de fout aan de KAARTHOUDER zelf te wijten is.

5.2 Indien SODEXO aansprakelijk is, zal zij de KAARTHOUDER zo snel mogelijk schadeloos stellen.

Deze schadeloosstelling kan bestaan uit:

-het bedrag van de niet-uitgevoerde TRANSACTIE of de gebrekkig uitgevoerde TRANSACTIE;

-het bedrag dat nodig is om de KAARTHOUDER terug te herstellen in zijn oorspronkelijke toestand;

5.3 SODEXO zal uit eigen beweging geen SODEXO CARD opsturen naar de werkgever, noch de KAARTHOUDER, tenzij ter vervanging van een bestaande SODEXO CARD.

5.4 SODEXO behoudt zich het recht voor om de SODEXO CARD te laten inhouden of weigeren door de verkooppuntterminal zoals o.a. wanneer:

-de SODEXO CARD defect wordt bevonden;

-drie opeenvolgende keren aan een verkooppuntterminal een foutieve code werd ingevoerd;

-de SODEXO CARD in de terminal wordt achtergelaten;

 

ARTIKEL 6: RECHTEN VAN INTELECTUEEL EIGENDOM

SODEXO is eigenaar van de intellectuele eigendom van de SODEXO CARD.

 

ARTIKEL 7: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

7.1 SODEXO behandelt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AGV”) en de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van het privéleven en zijn koninklijke besluiten.

7.2 De werkgever, die aan SODEXO de persoonsgegevens van de KAARTHOUDER met zijn duidelijke en uitdrukkelijke toestemming heeft bezorgd, is verantwoordelijk voor de bovenvermelde persoonsgegevens. SODEXO treedt eveneens op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de KAARTHOUDER die hem door de werkgever zijn meegedeeld enkel en alleen met het oog op de creatie van een SODEXO CARD en de terbeschikkingstelling en het beheer van de elektronische cheques op de persoonlijke en individuele SODEXO-REKENING van de KAARTHOUDER.

7.3 SODEXO verbindt zich ertoe dat de toegang tot persoonsgegevens of de verwerking van deze door personen onder haar gezag of door derden, beperkt blijven tot de noden van deze personen onder haar gezag of derden voor de uitoefening van hun functie of indien het noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

7.4 SODEXO waakt erover dat alle nodige technische en organisatorische maatregelen worden genomen om deze te beschermen tegen verlies, beschadiging of inzage zonder instemming.

7.5 De KAARTHOUDER heeft het recht op kosteloze toegang, verbetering, verwijdering, beperking van de verwerking, en overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens.

7.6 Voor alle overige informatie over de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door SODEXO, kan de KAARTHOUDER het tabblad “privacy beleid” op de website www.Sodexo4You.be raadplegen

 

ARTIKEL 8: FRAUDE OF GEBRUIK STRIJDIG MET ONDERHAVIGE VOORWAARDEN

8.1 De KAARTHOUDER verbindt er zich toe SODEXO onmiddellijk op de hoogte te brengen van fraude of elke ander onrechtmatig gebruik door een derde met de SODEXO CARD. De KAARTHOUDER brengt de Consumentendienst van SODEXO op de hoogte via e-mail op info-sodexocard.be@sodexo.com of per telefoon op het nummer 02/547.55.02 (van maandag tot vrijdag van 08.00 tot 18.00).

8.2 Indien blijkt dat de KAARTHOUDER aan deze fraude heeft deelgenomen of deze heeft vergemakkelijkt en bij gebruik van de SODEXO CARD strijdig met onderhavige gebruiksvoorwaarden, behoudt SODEXO zich het recht voor de KAARTHOUDER aansprakelijk te stellen voor de totale schade die daardoor veroorzaakt werd.

 

ARTIKEL 9: DIVERSEN

9.1 SODEXO kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een aangesloten handelszaak, om welke reden dan ook, de SODEXO CARD niet aanvaardt. Alle conflicten tussen de aangesloten handelszaak en de KAARTHOUDER moeten uitsluitend tussen die beide partijen geregeld worden.

9.2 De KAARTHOUDER verbindt er zich toe alle informatie in verband met het gebruik van de SODEXO CARD, die redelijkerwijze als vertrouwelijk kan worden beschouwd of die als vertrouwelijk wordt aangeduid, enkel aan te wenden voor de naleving van zijn verplichtingen ten aanzien van SODEXO. De KAARTHOUDER verbindt er zich toe deze informatie niet aan derden mee te delen, noch te verspreiden.

9.3 Onderhavige voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, en het Koninklijk besluit van 16 december 2015 tot wijziging van het artikel 19quater in het Koninklijk besluit van 28 november 1969 en de wet van 14 april 2013 tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. SODEXO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van onderhavige voorwaarden aan te passen aan voormelde vigerende reglementering. Onderhavige voorwaarden en de eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via www.sodexo.be.

Word lid

Schrijf je in op Sodexo4You en geniet van tal van voordelen dankzij je Sodexo-cheques!

Bekijk op elk ogenblik het saldo van je Sodexo Card

Ontdek waar je Sodexo-cheques bij jou in de buurt kan gebruiken

Geniet van mooie kortingen

Ontdek onze artikels met handige tips en ideeën