Terug

De toegang tot de site www.sodexo4you.be (hierna "de site Sodexo4You") en het gebruik ervan zijn onderworpen aan de naleving en de onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden, vermeldingen en waarschuwingen in dit document. Door het gebruik van deze website aanvaardt u de genoemde voorwaarden, vermeldingen en waarschuwingen uitdrukkelijk en zonder enige restrictie.

1. Verantwoordelijke entiteiten

De site Sodexo4You is de eigendom van de naamloze vennootschap Sodexo Pass Belgium (hierna "Sodexo"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Pleinlaan 15 te 1050 Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 583.663 (BTW : BE 403.167.335), en van de naamloze vennootschap Sodexo België (hierna "Sodexo"), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is aan de Pleinlaan 15 te Brussel, ingeschreven in het handelsregister van Brussel onder het nummer 359.998 (BTW : BE 407.246.778).

2. Het gebruik van de informatie – intellectuele rechten

De volledige inhoud van de site is beschermd door de intellectuele rechten waarvan Sodexo en/of haar leveranciers en partners titularis zijn. "Sodexo" en de andere namen van producten en/of diensten waarnaar wordt verwezen op deze site, zijn gedeponeerde handelsmerken van Sodexo of haar zusterondernemingen. U bent niet gemachtigd om informatie, software, producten of diensten, die u hebt verkregen via deze website, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, door te sturen, te verspreiden, weer te geven, te reproduceren, te publiceren, onder licentie te gunnen, over te dragen of te verkopen, noch om teksten te redigeren die zijn afgeleid van voornoemde elementen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Sodexo.

3. Via de site verspreide informatie

De via deze site verspreide informatie is afkomstig van betrouwbare bronnen. Sodexo kan evenwel de volledige, exacte en/of actuele aard van deze informatie niet garanderen. De informatie over producten en diensten op deze site kan overigens technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. Er kan geen aansprakelijkheid vanwege Sodexo of haar zusterondernemingen worden ingeroepen voor om het even welke schade die voortvloeit uit de eventuele onjuiste, onnauwkeurige, verouderde of onvolledige aard van de via deze site verspreide informatie. De op deze site vermelde informatie vormt overigens in geen geval financieel advies, noch advies inzake personeelsbeheer en –organisatie noch om het even welke andere aanbeveling: de gegevens die via deze site worden verspreid, worden louter ter informatie vermeld. Gelieve contact op te nemen met de bevoegde commerciële dienst om specifiek advies te krijgen op maat van uw situatie. De gebruiker moet deze informatie oordeelkundig, met een kritische geest en op eigen risico benutten, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de engagementen die hij aangaat.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruiker van de diensten

4.1. Algemeen

De gebruiker is verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur, zijn modem, zijn telefoonlijn en zijn internettoegang.

5. Links en hyperlinks

Sodexo of haar zusterondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor de hyperlinks die op het internet zouden worden gecreëerd vanuit websites van derden via de site Sodexo4You. Voor elke hyperlink naar de site Sodexo4You vanuit een andere website moet vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk een toelating worden bekomen vanwege Sodexo De site Sodexo kan overigens links bevatten naar websites die worden beheerd door derden. Deze links worden slechts aangeboden voor het gemak van de gebruikers. Sodexo oefent geen enkele controle uit over de genoemde websites en draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat hun inhoud betreft. De opname van deze links betekent overigens niet dat Sodexo of haar zusterondernemingen de elementen goedkeuren die op deze sites worden vermeld.

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

6.1 Doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens

Sodexo (Pleinlaan 15 te 1050 Brussel) verzamelt persoonlijke gegevens over de internauten die zich aanmelden op de site van Sodexo4You, alsook over de mensen die zich wensen te abonneren op haar diensten, en dit met de volgende doeleinden:

- voor het opmaken van globale statistieken over de frequentie van het bezoek van de verschillende rubrieken van haar website door de internauten, en het uitwerken van marktstudies;

- om de internauten door middel van online formulieren beter te leren kennen, om te antwoorden op hun vragen, en desgevallend om hen te informeren over nieuwe eigenschappen, nieuwe diensten en producten van Sodexo en zijn partners. Sodexo kan ook met de nodige omzichtigheid andere bedrijven selecteren die u informatie zouden kunnen sturen over hun producten of diensten, die verband houden met de site.

Zonder uw instemming communiceren of verkopen we aan derden geen informatie over u, zoals adres, e-mail, telefoon- of faxnummer, demografische gegevens, identificatiegegevens of inkomen, noch delen we dergelijke informatie met hen.

Als u niet langer informatie van derden wenst te ontvangen, kunt u zich wenden tot de dienst Customer Relations van Sodexo (Pleinlaan 15 te 1050 Brussel) per aangetekende brief waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat u niet langer informatie van derden wenst te ontvangen.

6.2. Recht op toegang en rechtzetting

Door middel van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek, gericht aan Sodexo (Pleinlaan 15 te 1050 Brussel, België), kan de internaut die een bewijs levert van zijn identiteit, gratis van Sodexo de schriftelijke communicatie verkrijgen van de gegevens van persoonlijke aard over zichzelf en desgevallend de rechtzetting van die informatie als ze onjuist, onvolledig of niet relevant zou zijn.

Bij een wijziging van de administratieve gegevens van de internaut moet deze laatste Sodexo ervan op de hoogte brengen binnen de maand na de betreffende wijziging.

Voor meer informatie kan de internaut zich wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

6.3. Veiligheid van de verwerking van persoonlijke gegevens

Sodexo verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de gegevens van persoonlijke aard te beveiligen, met name te beletten dat ze verkeerd zouden worden weergegeven, worden beschadigd of aan niet-gemachtigde derden worden gecommuniceerd.

6.4. Gebruik van cookies

Er worden één of meer cookies geplaatst op de harde schijf van de computers die toegang hebben tot de site van Sodexo4You. Een cookie is een klein bestand, afkomstig van een server die wordt geraadpleegd door een gebruiker en geregistreerd op diens harde schijf. Cookies die worden verstuurd vanuit de site van Sodexo registreren informatie over het surfgedrag op de site van Sodexo door de computer waarop de cookie is geïnstalleerd (de geconsulteerde pagina’s, de datum en het uur van de consultatie, enz.). Ze bieden de mogelijkheid om opeenvolgende bezoeken te identificeren, dit met name om die bezoeken te personaliseren.

In dit licht verbindt Sodexo zich ertoe het recht van de internauten te garanderen om zich te verzetten tegen cookies. Mensen die zich aanmelden op de site van Sodexo kunnen zich verzetten tegen de registratie van cookies door de opties van het internetprogramma op hun computer aan te passen (rubriek Parameters bij Chrome, en rubriek Internet Opties bij Internet Explorer). Toch vestigt Sodexo de aandacht van de internauten op het feit dat in zo’n geval de toegang tot bepaalde diensten van de site van Sodexo kan worden gewijzigd en zelfs onmogelijk kan worden. Geen enkele cookie bevat informatie waardoor u zou kunnen worden gecontacteerd per telefoon, e-mail of snail mail.

6.5. Beleid inzake privéleven en vertrouwelijkheid

Sodexo behoudt zich het recht voor om informatie die verband houdt met berichten, zoals hun inhoud, hun herkomst of hun bestemming, te controleren en te onderzoeken, indien Sodexo er redelijkerwijze van overtuigd is dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien Sodexo daartoe de opdracht heeft gekregen van de bevoegde overheden. Behalve indien de controle wordt uitgevoerd op verzoek van de bevoegde overheden, mag de controle van Sodexo alleen betrekking hebben op berichten van publieke of niet-vertrouwelijke aard, dat wil zeggen informatie die zich bevindt op een webpagina, berichten die men kan terugvinden op gespreksforums of computermailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Sodexo kan de nodige maatregelen treffen om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. Sodexo kan in dit licht toegang krijgen tot alle communicatie die is opgeslagen in zijn computersysteem.

De internaut verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Elk gebruik van de identificatie-elementen vindt plaats onder de volledige verantwoordelijkheid van de internaut. Bij diefstal of verlies of frauduleus gebruik van één van deze elementen, is de internaut verplicht om Sodexo zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen; deze kennisgeving moet worden bevestigd per aangetekende brief. De aansprakelijkheid van de internaut wordt pas opgeheven op de werkdag die volgt op de ontvangst van de aangetekende brief.

Sodexo kan de persoonlijke informatie van de internauten bekendmaken op verzoek van een wettelijk bevoegde overheid of kan dit te goeder trouw doen in de veronderstelling dat deze handeling is vereist:

- om zich te schikken naar de van kracht zijnde wetgeving of reglementering, of om tussen te komen in een geding, aangespannen tegen Sodexo of de site;

- om de rechten of de goederen van Sodexo of de Sodexo-site(s) te beschermen of te verdedigen;

- om in extreme omstandigheden op te treden met de bedoeling de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van Sodexo, de gebruikers van de site of het publiek te beschermen.

7. Beperking van toegang

Sodexo behoudt zich het recht voor om de toegang tot het geheel of een gedeelte van de Sodexo-site te weigeren aan elke internaut, en dit op unilaterale wijze en zonder voorafgaandelijke kennisgeving, met name in het geval van een schending van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Virusbeveiliging

Sodexo heeft veiligheidssystemen geïnstalleerd die conform zijn met de recente technologische ontwikkelingen, dit om haar site, haar computersysteem, haar telematica, haar databases en de gegevensuitwisselingen met de gebruikers te beschermen. Tevens is er een systeem aanwezig voor de bescherming tegen gekende en opspoorbare vormen van virussen. Deze beschermingssystemen zullen regelmatig worden aangepast en geactualiseerd.

De verbintenis die Sodexo aangaat in dit verband is een middelenverbintenis, geen resultaatsverbintenis.

Bijgevolg kunnen Sodexo en haar zusterondernemingen behoudens manifeste nalatigheid of kwade trouw niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, onderbrekingen, tekortkomingen, diefstal, verlies, vernietiging of wijzigingen van gegevens, veroorzaakt door een ongeoorloofde toegang van een derde of toegang met de bedoeling schade toe te brengen aan het computersysteem van Sodexo of dat van een gebruiker, of naar aanleiding van een virus dat afkomstig is van de Sodexo-internetsite of van het computersysteem van Sodexo of van een gebruiker.

9. Onderbreking van toegang tot de service

Sodexo stelt redelijkerwijze alles in het werk om aan de gebruikers de toegang tot de op de site aangeboden diensten te verzekeren.

Sodexo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor machinepannes, stroomonderbrekingen, lijnproblemen, diefstal, inbraak, systeemfouten of alle andere gebeurtenissen die zich onttrekken aan haar redelijke controle en die de diensten, aangeboden op de site, ontoegankelijk zouden maken of zouden verstoren.

Sodexo kan de toegang tot de site of tot een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving onderbreken om onderhoud uit te voeren of verbeteringen aan te brengen in geval van overmacht, in geval van risico op misbruik of fraude, of als zich een evenement voordoet dat buiten haar controle valt, zonder enige verplichting noch schadeloosstelling naar aanleiding van de onderbreking van de toegang.

Sodexo zal echter alles doen om de gebruikers zo snel mogelijk te informeren over eventuele onderbrekingen.

10. Communicatie

De communicatie die wordt verstuurd naar de gebruikers van de op deze site aangeboden diensten, zal als persoonlijk door de gebruiker ontvangen worden beschouwd, ongeacht of ze elektronisch of via de post wordt verzonden.

11. Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden

Sodexo behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, vermeldingen en waarschuwingen te wijzigen krachtens dewelke deze site wordt aangeboden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De site Sodexo4You wordt beheerd vanuit de kantoren van Sodexo in Brussel en is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

13. Contact

Voor alle vragen of problemen met betrekking tot deze site kunt u bellen naar 02/547.54.46. Sodexo vraagt de gebruikers om elke onwettige inhoud te melden die beschikbaar zou zijn door middel van haar diensten, zodat de nodige en geschikte maatregelen kunnen worden getroffen om deze informatie weg te halen of ontoegankelijk te maken.

Nog geen lid?

Lid zijn van Sodexo4You biedt u tal van voordelen. Dankzij uw persoonlijk profiel kan u van verschillende kortingen en exclusieve aanbiedingen genieten. Gebruik uw Sodexo Card® of een andere Sodexo cheque om u vandaag nog te registreren.